Fio Kids

Stichting

DutchEnglishFrenchGermanPolishSpanishTurkish

Bezoek aan Busura

Volg ons

ANBI status

Anbi logoStichting Fio Kids geniet de ANBI status van de belastingdienst, donaties zijn aftrekbaar.

Geschiedenis

"Fio Kids"
ontleent haar naam aan de verhalen in de bloemlezing (de Fioretti) van Franciscus van Assisi en het Engelse woord voor "Jeugd en Jongeren" (Kids).
Afgeleid van een verheven uitspraak over de jeugd en de toekomst zeggen wij dat de jeugd "het Boeket van de Wereld is". 

 

Ontstaangeschiedenis Fio Kids

 

20 Jaar geleden was Veghel nog een aantal scholen rijker dan tegenwoordig. Maar ook in de wereld van het onderwijs begon de marktwerking voelbaar te worden. De fusie tussen de St. Franciscus Mavo/Havo, de Mavo in St.Oedenrode en de Veghelse huishoudschool Molenbeemden werd een feit en enige tijd later sloot/de Mavo St. Jozef zich daarbij aan. Daarmee was een voortraject gelegd om de scholengemeen-schapFioretti College om te kunnen vormen tot een VMBO.

 

De eigen cultuur bepaalde in elke school de aanpak, sfeer en uitstraling. Elk had zijn eigen bijzonderheid maar de grote éénheid was de identiteit van de fusie partners; een katholieke school. Op het Franciscus College had, al lange tijd, een Pastoraatsgroep met zorg en zorgvuldigheid inhoud gegeven aan die identiteitsgedachte. Eén onderdeel van haar werk, een belangrijk onderdeel, was vorm en inhoud geven aan de jaarlijkse Vastenactie. Met de fusie werden de nieuwe partnerscholen ook bij de Pastoraatgroep betrokken waarbij, naast die voor de Vastenactie, twee taken door haar met het hart en ziel werden uitgevoerd; Trouw en Rouw en alles daar tussen in (zowel voormedewerk(st)ers als leerlingen) en het Welbevinden van het personeel (op school, in het werk en -waar nodig en mogelijk- ook in de privé-sfeer).

Voor onze ontstaansgeschiedenis is de taak "Vastenactie" van belang.

 

Suriname

 

 

In het eerste jaar na de fusie werd de Pastoraatsgroep door een oud leerling betrokken bij een project voor Suriname. Doel: het kindvriendelijk maken van de kinderafdeling van het AZP (Academisch Ziekenhuis Paramaribo). De actie zelf was een succes. Een jaar later moest de reisplanning door de roerselen in Suriname verschoven worden naar het jaar daarop. Toen kon een professionele groep, bestaande uit collega's en niet aan school gebonden vaklieden, naar Suriname uitgezonden om aan het actieplan uitvoering te geven. Het resultaat was goed en mooi; de dankbaarheid bij het directe personeel en hun patientjes was groot. De aandacht van de directie en notabelen werden als flauw en ongeïnteresseerd aangeduid. Het jaar daarop bleek dat van de afspraken voor dàt jaar nauwelijks of niets terecht gekomen was en alleen geldverlies had opgeleverd werd het hoofdstuk Suriname afgesloten.

Door de groei van de school en daarmee de bedragen die bij de Vastenacties 'binnen zouden komen' was het beter deze geldstroom buiten de school-administratie te houden. Om het geld toch gecoördineerd en gecontroleerd te kunnen besteden heeft de Pastoraatsgroep, met medeweten en goedkeuring van de schooldirectie, naar een stichtingsvorm toe gewerkt. Daarmee kon aan die voorwaarden worden voldaan en bleef de relatie met het Fioretti College toch overeind.

Op 11 december 1998 was oprichting van de Stichting Fio Kids een feit. Een statuten wijziging van 27 februari 2002 regelde een meer algemene doelstelling waardoor na het project Suriname ook andere projecten, waar dan ook in de wereld, door de stichting in portefeuille genomen kan worden.

In 2000 werd de Pastoraatsgroep in contact gebracht met een school in The Gambia, een smalle strook land rond de rivier the Gambia in West Afrika. In het najaar van 2000 werd de eerste stap gezet voor het Onderwijsproject in The Gambia, voor de kinderen en de jeugd van Busura, een Bushdorp betrekkelijk ver van de bewoonde 'wereld'.

 

Nursery school en meer

In 2001, tijdens de jaarlijkse Vastenactie, gingen alle leerlingen van het Fioretti College op zoek naar sponsors die het project financieel wilden ondersteunen. De opbrengst van die actie was de start voor de bouw van twee schoolblokken en een keuken met eetruimte voor de jongste leerlingen van de school (Nursery School / Basisschool) die tot dan toe 'gehuisvest' was onder een bladerafdak op het erf van de hoofdmeester. De volgende fase was de inrichting van de lokalen met tafeltjes en banken. Ondertussen moesten er ook nog leer- en speelmiddelen komen. Om hygiënische en veiligheids redenen werd om het schoolterrein een muur gebouwd. Al die werkzaamheden vonden tot 2004 plaats.

 

Het schoolterein vanuit de lucht

 

 

Linksboven verticaal schoolgebouw 2; daaronder horizontaal schoolgebouw 1; rechts daarvan de keuken; rechts naast de mango boom is de kliniek en links van de lichte plek onder de mango boom is het Skill Centre.

In de zomer van 2005 waren we in de gelegenheid de leerkrachten van de school aan een bijscholing te laten deelnemen. Een driejarige zomercursus.

In 2007 is dus de laatste cursus waarvan wij hopen en verwachten dat iedereen voor deze cursus slaagt.

De cursuskosten werden dat jaar bijgedragen door de Stichting Cordaid.

 

Skill Centre

De bouw van het Skill Centre kwam in 2005 aan de orde, bedoeld voor de beroepsopleiding van de jeugd die via de Primary en Secundary school (hoogste klassen van Basisonderwijs en brugklassen VMBO)  weer terug komen naar het schoolterrein waar zij eens hun onderwijs gestart waren. Het eerste schoolblok werd in 2006 geopend maar zal in januari 2007 pas echt in gebruik genomen kunnen worden. Tot dan ontbreken de minimale voor-zieningen zoals meubilair, gereedschappen en materialen.

 

 

Het ontbreken van die minimale middelen was eigenlijk een zaak van kopen en vervoer maar de kosten daarvan konden ons wellicht beperkingen opleggen. De oplossing voor dat probleem kwam uit onverwachte hoek.

 

Netwerk

Dank zij de medewerking van de Solidariteits-Werkplaats te Uden

hebben wij voor het Skill Centre gereedschappen en materialen kunnen aanschaffen voor de beroepsgerichte vakken: Fietshersteller, Timmerman en Metselaar. In november werd door de Stichting Bundung Vocational Training Instituut uit Dordrecht (een stichting gelieerd aan het ROC Da Vinci College) aangeboden onze goederen in hun container, naar Gambia te verschepen.  De goederen kwamen in december aan dus mooi op tijd. In beide gevallen waren de kosten voor ons te overzien.

 

Tijdens een privé "vakantie" van twee bestuursleden zijn er in Gambia afspraken gemaakt met een aantal onderwijs mensen. Deze waren bereid bij de start van het Skill Centre in Busura te helpen. Afspraken waarmee de hoofdmeester van de school in Busura voorlopig uit de weg kan. Onder andere werd in overleg met deze mensen het cursusplan gemaakt.

De laatste stap in het opbouwproces moet het tweede schoolblok van het Skill Centre worden waarin één groot lokaal voor gezamenlijke (theoretische) lessen en een magazijnruimte moet komen. Lesmaterialen, schoolmeubilair en werkbanken en -tafels zullen aangevuld moeten worden  net als ook de studieboeken, schrijf- en werk materiaal.

 

Zonne Energie

In de eerder genoemde "vakantie" werd aan de realisering van een langgekoesterde wens gewerkt; elektriciteit, maar dan op zonne-energie. Ruim twee jaar geleden zijn we gestart met contacten te leggen. De Nederlandse firma, gevestigd in Gambia, kwam als de beste uit de bus; GAM-Solar.

 

 

De ondertekening van het contract op 6 oktober 2006

Aan beide zijden onze voormalig bestuursleden Harold Verberk en

Rob Metsch, in het midden Mr. Seedou Barrow en

dhr. Hans Noteboom (directeur).

Aan dit project, eigenlijk een subproject, hebben de Gemeente Veghel, een groep onderwijsbegeleidsters uit Engeland en Fio Kids in vrijwel gelijke mate bijgedragen.

 

Kliniek

 

Onderzoek, medicatie en vaccinatie voor een goede gezondheid.

 

Betrokenheid daar

Het project wordt met een verrassende betrokkenheid en gedrevenheid van de Burgemeester en Oudsten van de gemeenschap Busura ondersteund.

 

 

Mr. Omar Faye, Alcalo (burgemeester)

 

omdat zij weten dat daardoor aan de mogelijkheid van een nieuwe en betere toekomst voor de kinderen en jeugd van Busura gewerkt wordt. Economisch  leven de mensen op het laagste niveau, in armoede, maar maatschappelijk weten zij dat onderwijs voor hun kinderen de wereld opent. Maar soms duurt die toekomst wel erg lang als de honger en de malaria slachtoffers maken in de families. Dàn krijgen andere zaken alle aandacht.

 

Betrokkenheid hier

Het is niet alleen de betrokken plaatselijk gemeenschap dat inzet in hun project toont. Het zijn ook onze jongeren, zoals de leerlingen van het Elzendaal College die nu met acties voor Gambia bezig zijn; proberen hier geld in te zamelen om het werk dààr te kunnen laten doen. Het zijn ook de leerkrachten die elk jaar weer hun leerlingen enthousiast maken voor het project. Zoals ook de directie aan de stichting telkens de ruimte biedt aan de organisatie van de acties mee te werken en vertrouwen hebben in de bestedingen zoals die plaats vinden.

En.het zijn ook de leden van de stichting die naast hun dagelijkse werkzaamheden op school, in het bedrijfsleven of op een andere manier, invulling geven aan het werk voor de stichting in de hun beschikbare tijd. Gedreven en betrokken, maar ook doelbewust èn zakelijk genoeg om de doelstelling van de Fio Kids in Nederland en in Gambia in praktische zin uit te dragen.

 

Hun toekomst is aan ons

Naar de toekomst toe zullen wij met het Project de mensen in Busura ook moeten leren zelfstandig te worden wat op zich al moeilijk is omdat voor Gambia in de wereldeconomie geen perspectief zit vanwege het ontbreken van grondstoffen of concurrerende producten. Zolang het Westen de problemen in de 3e wereld bagatelliseert geeft dat alleen maar blijk van het niet bekend zijn met de feitelijke situatie of dat men gewoon daarvoor de ogen gesloten houdt. 

Zoals een deel van de leerlingen en medewerk(st)ers sinds mei 2006 met ons mee naar Gambia gaan om daar, in Busura te helpen aan de opbouw van het project en gelijktijdig een deel van het leven daar te zien, bijna mee te beleven, zo zou ieder ander de armoede en de problemen in alle hoeken en gaten van de 3e wereld moeten ervaren. Wie  weet wat er leeft, heeft het lef niet meer om ongemerkt voorbij te gaan aan hen die hun handen moeten ophouden om aan de meest primaire behoeften te komen. Vandaar dat kleinschalige projecten in de 3e wereld en zoals die van ons, onmisbaar zijn in de ontwikkelingscyclus van voedsel, gezondheid en kennis. Daarmee helpen wij in Busura, The Gambia zodat de jeugd daar ook uitzicht op een toekomst krijgt, een toekomst die wij al hebben.

 

 

 

Nieuws en actie's

Opbrengst Sponsorloop Boxmeer

Leerlingen van klas 1HAc van het Elzendaalcollege Boxmeer, Hebben een geweldig resultaat geboekt met de sponsorloop in het Weijerpark te Boxmeer.

Klik voor het bericht  

Steun ons Online

Het weer

Weersverwachting
Busura
Meer weer in Busura